Photogalerie DF: quercus 1 | Garten-de.com

cz
Dub (Quercus)
Dub (Quercus)
cz
Dub (Quercus)
Dub (Quercus)
cz
Dub (Quercus)
Dub (Quercus)
cz
Dub - duběnka (Quercus)
Dub - duběnka (Quercus)
cz
Dub - duběnka (Quercus)
Dub - duběnka (Quercus)
cz
Dub - habitus (Quercus x fernaldii)
Dub - habitus (Quercus x fernaldii)
cz
Dub - habitus na podzim (Quercus x tridentata)
Dub - habitus na podzim (Quercus x tridentata)
cz
Dub - habitus na podzim (Quercus x fernaldii)
Dub - habitus na podzim (Quercus x fernaldii)
cz
Dub - list (Quercus x tridentata)
Dub - list (Quercus x tridentata)
cz
Dub - list (Quercus x fernaldii)
Dub - list (Quercus x fernaldii)
cz
Dub - plod žaludy (Quercus)
Dub - plod žaludy (Quercus)
cz
Dub - podzimní list (Quercus x tridentata)
Dub - podzimní list (Quercus x tridentata)
cz
Dub - podzimní list (Quercus x fernaldii)
Dub - podzimní list (Quercus x fernaldii)
cz
Dub - podzimní listí (Quercus)
Dub - podzimní listí (Quercus)
cz
Dub - podzimní zbarvení (Quercus x fernaldii)
Dub - podzimní zbarvení (Quercus x fernaldii)
cz
Dub - podzimní zbarvení (Quercus x fernaldii)
Dub - podzimní zbarvení (Quercus x fernaldii)
cz
Dub - podzimní zbarvení (Quercus x fernaldii)
Dub - podzimní zbarvení (Quercus x fernaldii)
cz
Dub - strom i v zimě většinou drží list (Quercus)
Dub - strom i v zimě většinou drží list (Quercus)
cz
Dub - větévka s listy (Quercus x tridentata)
Dub - větévka s listy (Quercus x tridentata)
cz
Dub - větévka s listy (Quercus x tridentata)
Dub - větévka s listy (Quercus x tridentata)
cz
Dub - větévka s plodem (Quercus x fernaldii)
Dub - větévka s plodem (Quercus x fernaldii)
cz
Dub - větévka s plodem (Quercus x fernaldii)
Dub - větévka s plodem (Quercus x fernaldii)
cz
Dub - větévka s plody (Quercus x fernaldii)
Dub - větévka s plody (Quercus x fernaldii)
cz
Dub - žalud (Quercus)
Dub - žalud (Quercus)
cz
Dub - žalud (Quercus)
Dub - žalud (Quercus)
cz
Dub - žalud (Quercus)
Dub - žalud (Quercus)
cz
Dub - žalud (Quercus)
Dub - žalud (Quercus)
cz
Dub - žalud (Quercus)
Dub - žalud (Quercus)
cz
Dub - žalud (Quercus)
Dub - žalud (Quercus)
cz
Dub 'Crimschmidt' (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní habitus (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní habitus (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní list (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní list (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní list (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní list (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní list (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní list (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní list (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní list (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní listy (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní listy (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní listy rub (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní listy rub (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní zbarvení (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní zbarvení (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní zbarvení (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní zbarvení (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - větévka s podzimními listy (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - větévka s podzimními listy (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Chimney Fire' - habitus bez listí (Quercus x warei)
Dub 'Chimney Fire' - habitus bez listí (Quercus x warei)
cz
Dub 'Chimney Fire' - habitus na jaře (Quercus x warei)
Dub 'Chimney Fire' - habitus na jaře (Quercus x warei)
cz
Dub 'Chimney Fire' - habitus na podzim (Quercus x warei)
Dub 'Chimney Fire' - habitus na podzim (Quercus x warei)
cz
Dub 'Chimney Fire' - habitus na podzim (Quercus x warei)
Dub 'Chimney Fire' - habitus na podzim (Quercus x warei)
cz
Dub 'Chimney Fire' - habitus s mladými listy (Quercus x warei)
Dub 'Chimney Fire' - habitus s mladými listy (Quercus x warei)
cz
Dub 'Chimney Fire' - mladý list (Quercus x warei)
Dub 'Chimney Fire' - mladý list (Quercus x warei)
cz
Dub 'Chimney Fire' - podzimní list (Quercus x warei)
Dub 'Chimney Fire' - podzimní list (Quercus x warei)
cz
Dub 'Chimney Fire' - podzimní zbarvení (Quercus x warei)
Dub 'Chimney Fire' - podzimní zbarvení (Quercus x warei)
cz
Dub 'Chimney Fire' - podzimní zbarvení (Quercus x warei)
Dub 'Chimney Fire' - podzimní zbarvení (Quercus x warei)
cz
Dub 'Chimney Fire' - podzimní zbarvení (Quercus x warei)
Dub 'Chimney Fire' - podzimní zbarvení (Quercus x warei)
cz
Dub 'Chimney Fire' - rašení (Quercus x warei)
Dub 'Chimney Fire' - rašení (Quercus x warei)
cz
Dub 'Chimney Fire' - rašení (Quercus x warei)
Dub 'Chimney Fire' - rašení (Quercus x warei)
cz
Dub 'Chimney Fire' - rašení (Quercus x warei)
Dub 'Chimney Fire' - rašení (Quercus x warei)
cz
Dub 'Chimney Fire' - suchý list (Quercus x warei)
Dub 'Chimney Fire' - suchý list (Quercus x warei)
cz
Dub 'Chimney Fire' - větévka s mladými listy (Quercus x warei)
Dub 'Chimney Fire' - větévka s mladými listy (Quercus x warei)
cz
Dub 'Chimney Fire' - větévka s mladými listy (Quercus x warei)
Dub 'Chimney Fire' - větévka s mladými listy (Quercus x warei)
cz
Dub 'Chimney Fire' - větévka se suchými listy (Quercus x warei)
Dub 'Chimney Fire' - větévka se suchými listy (Quercus x warei)
cz
Dub 'Long' (Quercus x warei)
Dub 'Long' (Quercus x warei)
cz
Dub 'Long' - habitus na jaře (Quercus x warei)
Dub 'Long' - habitus na jaře (Quercus x warei)
cz
Dub 'Long' - habitus na podzim (Quercus x warei)
Dub 'Long' - habitus na podzim (Quercus x warei)