Photogalerie DF: annona muricata 1 | Garten-de.com

cz
Anona ostnitá (Annona muricata)
Anona ostnitá (Annona muricata)
cz
Anona ostnitá (Annona muricata)
Anona ostnitá (Annona muricata)
cz
Anona ostnitá - květ (Annona muricata)
Anona ostnitá - květ (Annona muricata)
cz
Anona ostnitá - plod (Annona muricata)
Anona ostnitá - plod (Annona muricata)
cz
Anona ostnitá - plod (Annona muricata)
Anona ostnitá - plod (Annona muricata)
cz
Anona ostnitá - plod (Annona muricata)
Anona ostnitá - plod (Annona muricata)
cz
Anona ostnitá - plod (Annona muricata)
Anona ostnitá - plod (Annona muricata)
cz
Anona ostnitá - plod (Annona muricata)
Anona ostnitá - plod (Annona muricata)
cz
Anona ostnitá - plod (Annona muricata)
Anona ostnitá - plod (Annona muricata)