Photos: Syringa x chinensis (Pflanzen Enzyklopädie)

Syringa x chinensis WILLD. (Chinesischer Flieder) - Blätter

Syringa x chinensis WILLD. (Chinesischer Flieder)

Syringa x chinensis

Chinesischer Flieder

Pflanze

Syringa x chinensis   Chinesischer Flieder Pflanze

Syringa x chinensis

Chinesischer Flieder

Pflanze

Syringa x chinensis   Chinesischer Flieder Pflanze

Syringa x chinensis

Chinesischer Flieder

Blüten

Syringa x chinensis   Chinesischer Flieder Blüten

Syringa x chinensis

Chinesischer Flieder

Blüten

Syringa x chinensis   Chinesischer Flieder Blüten

Syringa x chinensis

Chinesischer Flieder

Blüten

Syringa x chinensis   Chinesischer Flieder Blüten

Syringa x chinensis

Chinesischer Flieder

Blätter

Syringa x chinensis   Chinesischer Flieder Blätter

Syringa x chinensis

Chinesischer Flieder

Blätter

Syringa x chinensis   Chinesischer Flieder Blätter