Englisch: cypress
Höhe: 2.00 m
Abfallung: winterfeste Pflanze
Boden: feuchter, nahrhafter,
Licht: Halbschatten
Beschreibung: Nadelgeholz, kegelförmig, Solitär,

Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'

Scheinzypresse

Pflanze

Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'  Scheinzypresse Pflanze

Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'

Scheinzypresse

Zweige

Chamaecyparis obtusa  'Nana Gracilis'  Scheinzypresse Zweige

Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'

Scheinzypresse

Zweige

Chamaecyparis obtusa   'Nana Gracilis'  Scheinzypresse Zweige

Pflanzen aus Gattung Chamaecyparis:

Photogalerie DF: Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis, Scheinzypresse, Chamaecyparis, Scheinzypresse

cz
Cypřišek tupolistý 'Nana Gracilis' (Chamaecyparis obtusa)
Cypřišek tupolistý 'Nana Gracilis' (Chamaecyparis obtusa)
cz
Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa)
Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa)
cz
Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa)
Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa)
cz
Cypřišek tupý 'Kerdalo' (Chamaecyparis obtusa)
Cypřišek tupý 'Kerdalo' (Chamaecyparis obtusa)
cz
Cypřišek tupý 'Kerdalo' - větvička (Chamaecyparis obtusa)
Cypřišek tupý 'Kerdalo' - větvička (Chamaecyparis obtusa)
cz
Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa)
Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa)
cz
Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa)
Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa)
cz
Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa)
Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa)

Forum: Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis, Scheinzypresse, Chamaecyparis, Scheinzypresse