Tschechisch: jedle nádherná
Gattung: Abies, Tanne
Höhe: 20.00 m
Abfallung: winterfeste Pflanze
Boden: neutraler,
Licht: SonneHalbschatten
Beschreibung: Nadelgeholz, kegelförmig, Solitär, industrieempfindlich,

Abies magnifica

Pracht-Tanne

Pflanze

Abies magnifica   Pracht-Tanne Pflanze

Abies magnifica

Pracht-Tanne

Nadeln

Abies magnifica   Pracht-Tanne Nadeln

Pflanzen aus Gattung Abies:

Forum: Abies magnifica, Pracht-Tanne, Abies, Tanne